jueves, 8 de septiembre de 2011

SUPER-SUR martxan: Eguzkiren iritzia – Apertura de la SUPER-SUR: opinión de Eguzki

(En castellano más abajo)

         Asteartean, hilak 6, Bilboko Hegoaldeko Saihesbidearen lehenengo fasearen, Bilboko Larraskitu eta Peñascal auzoak eta Trapagaran lotzen dituena, inaugurazio ofiziala izan zen.          Bertara gerturatu ziren agintari publikoek, Itziar Garmendia Lan eta Garraio diputatua buru zutela, proiektu honen ustezko onurak gogoratu zizkiguten. Izan ere, errepide honek A-8an Bilboaldean egunero ematen diren auto pilaketak arinduko omen ditu. Sail honek egin duen aurreikuspenaren arabera, egunero A-8a erabiltzen duten 100.000 ibilgailuetako 23.700 hartuko baitu saihesbideak: 9.400 kamioi eta 14.300 auto........

_______________


      Ayer, 6 de septiembre, fue la inauguración oficial de la primera fase de la Variante Sur Metropolitana que une los barrios Bilbaínos de Larraskitu y Peñascal y el municipio de Trapagaran.

        Las autoridades políticas que participaron en el acto oficial, con Itziar Garmendia, diputada de Obras Públicas y Transportes a la cabeza, no pararon de recordarnos las supuestas ventajas de este proyecto. Ya que esta carretera, según sus promotores, reducirá los atascos de la A-8 en el Gran Bilbao. Según las estimaciones realizadas por este departamento, esta variante acogerá a 23.700 (9.400 camiones y 14.300 turismos) de los 100.000 vehículos que utilizan diariamente la A-8.


 (En castellano más abajo)


EGUZKIREN IRITZIA SUPERSUR-RA MARTXAN JARTZEAREN INGURUAN


            Asteartean, hilak 6, Bilboko Hegoaldeko Saihesbidearen lehenengo fasearen, Bilboko Larraskitu eta Peñascal auzoak eta Trapagaran lotzen dituena, inaugurazio ofiziala izan zen.

            Bertara gerturatu ziren agintari publikoek, Itziar Garmendia Lan eta Garraio diputatua buru zutela, proiektu honen ustezko onurak gogoratu zizkiguten. Izan ere, errepide honek A-8an Bilboaldean egunero ematen diren auto pilaketak arinduko omen ditu. Sail honek egin duen aurreikuspenaren arabera, egunero A-8a erabiltzen duten 100.000 ibilgailuetako 23.700 hartuko baitu saihesbideak: 9.400 kamioi eta 14.300 auto.

            Baina, ez dakigu benetan, aurreikuspen hau egiterako orduan eta proiektua goraipatzerako orduan honek dituen alderdi negatiboak kontuan hartu dituzten, esate baterako:

1. Supersur-rak ibilbide luzeko zirkulazioa hartzea du helburu baina, A-8ko erabiltzaileen %94ak errepide hau udalerri batetik bestera mugitzeko edota Metropoli-area abiapuntua eta amaiera duten desplazamenduetarako erabiltzen du. Beraz, autobide honek ibilgailuen mugimenduan izango duen eragina oso txikia izango da.

2. A-8aren arazoak hiriguneetako sarbideetan ematen dira. Beraz, errepide berri hau hartuta aurreztu dezakegun denbora hirietan sartzerakoan galduko dugu. 

3. Bidesaria. Erabiltzaileek errepide hau erabiltzeko ordaindu beharko dute. Lanegunetan, ibilgailu arinek 1,08 euro ordaindu beharko dituzte tarte osoa (17.8 Km) egiteagatik.

4. Ibilgailu astunak. ibilgailu astunek eta salgai arriskutsuek ezingo dute A-8a erabili Bilbo inguruan: Kadaguako korridorearekiko lotunetik Larraskituko lotunera doan tartean eragingo du debekuak. Beraz, kamioiek bi aukera izango dituzte: Supersurra erabili, bidesaria ordainduz noski ala Txorierriko korridorea hartu hainbat kilometro gehiago eginez. Honek azken finean zer esan nahi du, kamioak saihesbide honetatik mugitzera behartuko dituztela, lanegun batetan 6,74 euroko gastua ekarriko diena.

            Baina…garraiolariek kostu berri honi aurre egin ahal izango dute? Bidesari desberdinak, erregaiaren prezioaren etengabeko igoera eta errepideen erabileraren ondorioz sortutako bestelako zergak kontuan hartuta.

            Neurri honek gainera, garraio-kostua igotzea eragingo du eta hau salgaiek helmugan izango duten prezioen igoeran islatuko da. Hau da, honek hiritarren poltsikoetan eragin zuzena izango du. 

5. Inpaktuak ingurune fisikoan. Zonalde honek erliebe malkartsua du eta ondorioz, tarte hau egiteak ikaragarrizko kalteak sortu ditu ingurune naturalean.  Tarte honen 17,8 Km-etan 6 zubibide eta 5 tunel daude. 

            Proiektu honek natura-balio handiko zonaldeetan kalteak eragin ditu, adibidez: Barakaldoko Errekatxo auzoa, 200 metroko luzera eta bere punturik garaienean 32 metroko altuera daukan zubibidea zeharkatzen du, landa-ingurune hau erabat kaltetuz. 

            Goragoko maila batetan, egungo Euskal Herriko garraio politikak ingurumen-inpaktu handiak eragiten ari ditu. Izan ere, 1990-2002 tartean berotegi-efektua sortzen duten gasen isurpena %77 igo da, Kioto-ko Protokoloak gure lurralderako onartzen duena baino %500 gehiago. 

            Alderdi negatibo hauez gain, saihesbideak eta bidesaridun errepideak ezartzea porrota izan denaren adibide batzuk aipatzekoak dira:

·        Artzandako Tunelak: gaur egungo erabilera maila agintariek egindako aurreikuspenaren %50-a baino txikiagoa da. 

·        Madril: Lehenengo M30 eraiki zuten ondoren, M40, M45, M50 eta gaur egun M60-a egitearen proiektua dago, hau dena hogei urte baino gutxiagoko denbora tartean, eta pilaketak oraindik ematen dira.

Orain arte azaldutako oinarritzat hartuta, ondorengo galderak egiten dizkiogu geure buruari:

  • Proiektua bukatu ezkero (Osora 32 Km), bidesariaren prezioaren igoera emango da?

  • Nondik lortuko dute errepide hau egiteko, momentuz 900 miloi euro izan dira, eta mantentzeko beharrezkoa den dirua?

  • Agintariek kontuan hartu dute Supersur-rari eta A-8-ari paraleloki joango den Hegoaldeko Tren Saihesbidea?

Instituzio desberdinetako estatistikoek azaldu dezatela, zeintzuk dira maneiatzen dituzten datuak eta  jarraitzen dituzten irizpideak helburu berbera (A-8-a bere Bizkaiko tartean arintzea) duten 3 obra paralelo egiteko.

Benetan badago mugikortasuneko lurralde plana ala obra hau, diru publikoaren xahutzea interes pribatuen alde eta  baliabide naturalen suntsiketan oinarrituta dagoen politika ekonomikoaren beste adibide bat baino ez da?

Orain, behin sarraskia egina dagoela, instituzioek zonalde hau berriro kaltetuko duen AHT-a eraikitzea benetan beharrezkoa dela uste dute?

Honengatik guztiagatik, Eguzkik errepide honen hurrengo fasearen obrak gelditzea eta jadanik egindakoa doakoa izatea eskatzen du.

Bizkaia. 2011-09-08POSTURA DE EGUZKI ANTE LA APERTURA DE LA SUPERSUR

            Ayer, 6 de septiembre, fue la inauguración oficial de la primera fase de la Variante Sur Metropolitana que une los barrios Bilbaínos de Larraskitu y Peñascal y el municipio de Trapagaran.

            Las autoridades políticas que participaron en el acto oficial, con Itziar Garmendia, diputada de Obras Públicas y Transportes a la cabeza, no pararon de recordarnos las supuestas ventajas de este proyecto. Ya que esta carretera, según sus promotores, reducirá los atascos de la A-8 en el Gran Bilbao. Según las estimaciones realizadas por este departamento, esta variante acogerá a 23.700 (9.400 camiones y 14.300 turismos) de los 100.000 vehículos que utilizan diariamente la A-8.

            Pero, no sabemos si a la hora de hacer esta estimación y ensalzar los beneficios de este proyecto se han tenido en cuenta los aspectos negativos como:

1. La Supersur tiene como objetivo recoger la circulación de largo recorrido pero el 94% de los vehículos que la transitan diariamente por la A-8, la usan para desplazarse entre municipios o para desplazamientos cuyo ori­gen o destino es el Área Metropolitana. Por lo tanto, la incidencia que va a tener esta nueva autopista en el tráfico es marginal. 

2. Los problemas principales de la A-8 se dan en los accesos a las ciudades. Por lo tanto, el tiempo que nos ahorramos con la nueva carretera lo per­demos cuando entramos en la ciudad.

3. Peaje. Los usuarios deberán pagar por circular por esta vía. En un día laborable un turismo deberá pagar 1,08 euros por el trayecto completo que consta de 17,8 Km.
 
4. Transporte pesado. Tanto el transporte pesado como los productos peligrosos no podrán circular por la A-8 en las inmediaciones a Bilbao: la prohibición va desde el intercambiador de Cruces y la conexión con la Variante Este, en Larraskitu. Por lo tanto los camiones tendrán dos opciones: circular por la Supersur, previo pago claro, o hacerlo por el corredor del Txorierri recorriendo varios kilómetros extra. Lo que se traduce en que prácticamente, se esta obligando a esto camiones a circular por esta variante, que supondrá un coste de 6,74 euros los días laborables.

            Pero realmente…¿pueden los transportistas asumir este nuevo coste, teniendo en cuenta los diferentes peajes, la continua subida del combustible y otros impuestos derivados de la circulación por carretera?

            Además, esta medida supondrá un encarecimiento de los portes y esto se verá reflejado en el aumento del precio de las mercancías en el destino. Es decir, los bolsillos de todos los ciudadanos se verán directamente afectados.

5. Los impactos sobre el medio físico. El escarpado relieve de la zona ha hecho que este tramo tenga unos impactos tremendos sobre el medio natural. De momento, la carretera no toca el suelo. Sus 17,8 Km están construidos a través de 6 viaductos y 5 túneles.

            Esté proyecto ha afectado a zonas con alto valor natural como: Errekatxo (Barakaldo) que se ve atravesado por un viaducto, de 200 m de longitud y 32 m de altura en su punto máximo, afectando a una zona rural. 

            En una escala mayor, la actual política de transportes está generando graves impactos ambientales en el País Vasco. Ya que, entre 1990-2002 se ha dado un incremento del 77% de las emisiones de gases efec­to invernadero, un 500% superior a lo permitido a nuestro país en el Protocolo de Kioto.

            Además de estos aspectos negativos cabe destacar ejemplos del fracaso que han sido otras variantes y  carreteras de peaje:

  • Túneles de Artzanda: su uso actual es inferior al 50% de las estimaciones realizadas.

  • En Madrid, primero se construyo la M30, después la M40, M45, M50 y en estos momentos se está proyectando la M60, todo esto en un periodo inferior a veinte años, y los atascos continúan.
Teniendo en cuenta lo expuesto hasta ahora nos planteamos varias preguntas:

  • ¿ En caso de que se finalice el proyecto (32 Km totales), habrá un aumento en el precio del peaje?

·        ¿De dónde va a salir el dinero necesario para la construcción de esta vía, de momento ha costado 900 millones de euros,  así como para su mantenimiento?

  • ¿Se ha tenido en cuenta la proyectada inminente construcción de la Variante Sur Ferroviaria, paralela a la SuperSur y a la A-8?
Que nos expliquen los estadísticos de las diversas instituciones, cuáles son los criterios y datos que manejan para la realización de tres obras casi paralelas cuyo objetivo es en principio el mismo: descongestionar la A-8 en su tramo de Bizkaia.

¿Existe realmente una planificación territorial de movilidad? o está obra es tan solo un paso más en la política de desarrollo económico basado tanto en el despilfarro de dinero público para beneficios privados así  como en la destrucción de recursos naturales?

Ahora que el daño está hecho realmente, ¿Creen las instituciones que es necesario castigar de nuevo la zona para la construcción del TAV?

       Por todo ello, desde Eguzki pedimos la inmediata paralización de la construcción del tramo restante así como la gratuidad del ya construido.


Bizkaia. 2011-09-07