domingo, 29 de junio de 2014

Hiri Hondakin Soliden (HHS) kudeaketa Barakaldon: Txapeldunak errausketan -//- Gestión de los Residuos Solidos Urbanos (RSU) en Barakaldo: Campeones incinerando


(Más abajo en castellano)

Aurten ere Eguzkik Barakaldon  Hiri Hondakin Solidoen  ( HHS ) kudeaketaren ikerketa egin du, hain zuzen ere 2013ko urtekoak, udaletxearen datu ofizialetan oinarrituz.

Udaletxeak eman digun informazio ofizialak kontraesanak eta hutsuneak izan arren, guk datu hauek zehaztu ditugu:

Barakaldon guztira 34.912.875 kilo hondakin ekoiztu dira, hauetatik  %79,31 Zabalgarbin erraustu egin dira, aldiz, % 14a soilik gaika jaso da ( honek ez du esan nahi guztia birziklatzen denik). Hona hemen banaketa:


2013ko datuak:


-         GAIKA JASOTAKOA:         %14


-         ERRAUSKAILUA:               %79


-         ZABORTEGIA:                     %4


-         BERERABILPENA:              %2
ZZabalgarbin erretzen diren hondakinen  kostea 2.021.074 €-koa izan da..........
............


Un año más Eguzki ha realizado un estudio sobre la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en Barakaldo, concretamente sobre el año 2013 y basándonos en los datos oficiales del propio Ayuntamiento.

A pesar de las lagunas y contradicciones que contiene la información oficial que se nos ha facilitado hemos podido concretar los siguientes datos:

En total en Barakaldo se han producido 34.912.875 kilos de residuos, de los cuales el 79,31 % ha sido incinerado en Zabalgarbi, mientras que sólo el 14 % se ha recogido de manera selectiva (lo que no quiere decir que todo sea posteriormente reciclado). Este es el desglose:

Datos de 2013:

-RECOGIDA SELECTIVA:_________14%

-INCINERADORA:_______________79%

-VERTEDERO:___________________4%

-PREPARACION-REUTILIZACION:___2%

El coste de la incineración en Zabalgarbi es de 2.021.074 €.....
 (Más abajo en castellano)

2013 URTEKO TXOSTENA

HIRI HONDAKIN SOLIDEN KUDEAKETA BARAKALDON:
ERRAUSKETA, ERRAUSKETA, ERRAUSKETA..

Aurten ere Eguzkik Barakaldon  Hiri Hondakin Solidoen  ( HHS ) kudeaketaren ikerketa egin du, hain zuzen ere 2013ko urtekoak, udaletxearen datu ofizialetan oinarrituz.

Udaletxeak eman digun informazio ofizialak kontraesanak eta hutsuneak izan arren, guk datu hauek zehaztu ditugu:

Barakaldon guztira 34.912.875 kilo hondakin ekoiztu dira, hauetatik  %79,31 Zabalgarbin erraustu egin dira, aldiz, % 14a soilik gaika jaso da ( honek ez du esan nahi guztia birziklatzen denik). Hona hemen banaketa:

2013ko datuak:

-         GAIKA JASOTAKOA:         %14

-         ERRAUSKAILUA:               %79

-         ZABORTEGIA:                     %4

-         BERERABILPENA:              %2

Zabalgarbin erretzen diren hondakinen  kostea 2.021.074 €-koa izan da.
2012ko datuak:

2013ko datuak ez dute asko aldatzen 2012koekin konparatuz. Hauek dira 2012ko datuak:

-         GAIKA JASOTAKOA:           %14

-         ERRAUSKAILUA:                 %80

-         ZABORTEGIA:                      %5,7

-         BERERABILPENA:               %0,3

Laburbilduz, datuen artean antzekotasun handia dago, zabortegian  utzitako ehunekoen jaitsiera eta berrerabilpenaren  jatorrizkoak diren hondakinen igoera arina ikus dezakegu. Datu hauen aldaketak Udaletxeak eta Mankomunitateak  datuen zenbatzeko erarekin erlazionatuta egon daiteke eta ez kudeaketan aldaketak eman direlako, 2012 eta 2013ko eman dizkiguten informeen artean  kontraesanak aurkitu baititugu.

5º EDUKIONTZIA: 

Abenduaren 2013an, Barakaldoko Udaletxeak  Ezkerraldeko Udalerriko Mankomunitatearen laguntzarekin, saiakera berri bati hasiera eman zioten, non Urban eta San Bizenteko dorreetan 5º edukiotzia jarri zuten, borondatezkoa izanez. Saiakera honetan, gaur egun 311 famili barakaldarrek  izena eman dute, gutxi gora behera 820 pertsona eta datu ofizialen arabera apirila arte batez besteko kiloen bilketa 71,1 kg/egun izan da.
Agerikoa da, datu hauek ikusita 2014ko informean birziklapena eta errausketari dagokionez ez direla nabari izango lehen aipatu ditugun ehunekoak, HHS ekoizten den kopurua kontuan hartuz gero, datu hauek kaskarrak baitira.

BIZKAIA: 

Bizkaiko Foru Aldundiak joan den hilabetean ezagutzera eman zituen datuen arabera Bizkaian  HHSen %50  birziklatzen da. Faltsuak izan ziren. Aditu independenteen arabera ( * 1 ), birziklapenaren egiazko kantitatea %36,5koa da eta gainontzekoa errausketan edota zabortegian amaitzen da. Hala ere, datu hauek Barakaldokoekin konparatuz oso aurretik doaz.

Laburbilduz:

Barakaldoko datuek, adierazten digutena zera da, Udal Gobernuak HHSen errausketaren aldeko apustua egiten duela. Ekologia suntsiketaren apustua, hau da, errauskailutik hurbil bizi den populazioarentzat osasunerako oso kaltegarria dena eta ekonomikoki defizitarioa.
Idazki honen bidez, HHSak gaika jaso, birziklapena eta berrerabilpena sustatzeko Udal gobernua eta Aldundiaren planifikazio eta interes falta salatu nahi dugu.

Gure ustez, Barakaldon, Udaletxeak eztabaida soziala eta parte-hartzailea martxan jarri behar du. Horretarako, beharrezkoa ikusten dugu Hondakinen Aholkularitza Batzordea  sortzea. Batzorde hau irekita egon behar du elkarteei, auzo elkarteei eta talde ekologistei. Bere eginkizunik nagusiena asmo handikoa baina posiblea den helburua lortzeko bitarteko eta eperik egokienak eta eraginkorrenak zehaztea izan behar du: abiapuntu bezala Europako instituzioen ebazpenak betetzea Barakaldon gaikako bilketa eraginkorra egiteko eta berrerabilpena, birziklapena eta tratamenduak benetako lehentasuna izan daitezela.
Barakaldo, 2014ko ekainaren 23an.......... 


INFORME DEL AÑO 2013

GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN BARAKALDO:INCINERACION, INCINERACION, INCINERACION ………….Un año más Eguzki ha realizado un estudio sobre la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en Barakaldo, concretamente sobre el año 2013 y basándonos en los datos oficiales del propio Ayuntamiento.A pesar de las lagunas y contradicciones que contiene la información oficial que se nos ha facilitado hemos podido concretar los siguientes datos:En total en Barakaldo se han producido 34.912.875 kilos de residuos, de los cuales el 79,31 % ha sido incinerado en Zabalgarbi, mientras que sólo el 14 % se ha recogido de manera selectiva (lo que no quiere decir que todo sea posteriormente reciclado). Este es el desglose:


Datos de 2013:

-RECOGIDA SELECTIVA:_________14%
-INCINERADORA:_______________79%
-VERTEDERO:___________________4%
-PREPARACION-REUTILIZACION:___2%

El coste de la incineración en Zabalgarbi es de 2.021.074 €.


Datos de 2012:

Los datos de 2013 no varían sustancialmente respecto a los de 2012. Estos son los datos de 2012:

-RECOGIDA SELECTIVA:__________ 14%
-INCINERADORA:________________ 80%
-VERTEDERO:___________________ 5,7%
-PREPARACION-REUTILIZACION:___ 0,3%


En resumidas cuentas nos encontramos con datos muy similares con ligeras variaciones a la baja en los porcentajes de los residuos depositados en vertedero y al alza en los derivados para su reutilización. Estas variaciones es probable que tengan que ver con la forma en que se computan los datos por parte del Ayuntamiento y la Mancomunidad y no con un cambio en la gestión, ya que hemos detectado incongruencias entre los informes facilitados sobre los años 2012 y 2013.


5º Contenedor:

En diciembre de 2013 el Ayuntamiento de Barakaldo con la colaboración de la Mancomunidad de Municipios de la Margen Izquierda inició una experiencia piloto en Urban y en las Torres de San Vicente implantando el 5º contenedor con carácter voluntario. En la experiencia están inscritas, a día de hoy 311 familias barakaldesas, aproximadamente 820 personas, y según los datos oficiales la media de kilos recogidos hasta el mes de abril ha sido de 71,1 kilos por día.

 Es evidente que con estos datos en el futuro informe de 2014 no va a variar sustancialmente los porcentajes expresados anteriormente respecto al reciclaje o la incineración, ya que son cantidades irrisorias si tenemos en cuenta la cantidad de RSU que se generan.

Bizkaia:

El pasado mes de marzo la Diputación Foral de Bizkaia dio a conocer unos datos según los cuales en Bizkaia se recicla el 50 % de los RSU. Resultaron ser falsos. Según expertos independientes (*1) la cantidad real de reciclado es del  36,5 % y el resto acaba en la incineradora o en el vertedero.  Aún así estos datos van muy por delante de los de Barakaldo.


Resumiendo:

Los datos de Barakaldo demuestran la apuesta del Gobierno Municipal por la incineración de los RSU, apuesta destructiva en lo ecológico, perjudicial para la salud de la población cercana a la incineradora y deficitaria económicamente.

Mediante este escrito denunciamos la falta de planificación e interés por parte del Gobierno Municipal y el Foral para avanzar de manera decidida hacia la recogida selectiva, reciclaje y reutilización de los RSU.

 Consideramos que en Barakaldo debe ser el Ayuntamiento quién lidere un debate social y participativo. Para esto, creemos necesaria la creación de un Consejo Municipal Asesor sobre Residuos que esté abierto a las organizaciones vecinales, populares y ecologistas. Cuya función sea, entre otras; determinar los medios y plazos más adecuados y eficaces para avanzar decididamente hacia un objetivo ambicioso pero posible: cumplimiento de las recomendaciones de las instituciones europeas como punto de partida para conseguir que en Barakaldo se haga una recogida selectiva efectiva de los residuos y que el tratamiento, el reciclado y la reutilización pasen a un primer plano.

Barakaldo, 2014ko ekainaren 23an


(*1) Gorka Bueno. http://paperekoa.berria.info/harian/2014-04-08/014/001/erdia_birziklatzeko_asko_falta_du_bizkaiak.htmhttp://paperekoa.berria.info/harian/2014-04-08/014/001/erdia_birziklatzeko_asko_falta_du_bizkaiak.htm