martes, 5 de mayo de 2009

SUPERSUR GELDITU


ERREKATXO ERRESERBA NATURALA

SUPERSUR GELDITU

ZERGATIK EZ DUGU ONARTZEN SUPERSUR:

-GURE AISIALDIRAKO GUNE NATURALAK SUNTSITZEN DITUELAKO ETA GURE BIZITZA KALITATEA GUTXITZEN DUELAKO.

-GARRAIO ARAZOA KONPONTZEN EZ DUELAKO, EPE TXIKI-ERDIRA BUTZADURA GEHIAGO SORTUKO DUELAKO ETA ERABILTZAILEENTZAT GARESTIA IZANGO DELAKO (2005.ean kilometroko 0,12 eta 0,14 € artean)

-ZEMENTO EKONOMIAREN BEHARRAK BAINO ASETZEN EZ DITUELAKO: ETEKIN EKONOMIKO AZKARRAK GUTZI BATZUENTZAT.

1-A8ko (bere bidesaria jarraitzen dugu ordaintzen Supersur-en lanak ordaintzeko) trafiko itoeraren arrazoia hauxe da: egunero erabiltzen duten ibilgailuen %94k barneko udalerrien artean mugitzeko erabiltzen dute, edo jatorri edo jomuga Metropolia duten joan-etorrietan. Autobide honek ibilbide-mota honetan izango duen eragina oso txikia da. Izan ere, errepidea igarotze hutsezko trafikoari irtenbidea emateko pentsatuta dago, eta hori %6 baino ez da.

2-Proiektuan ez da proposatzen aurrerantzean merkantzíen trafikoa errepidetik trenera aldatzerik, horrela kamioien trafikoa murriztuko bailitzateke, Europar Batasuneko Garraioarí buruzko Liburu Zurian proposatzen den bezala. Dauden trenbideak baliatuz, Bilboko portutik datozen kamioien trafikorako irtenbi­dea litzateke

3-Inguru fisikoan errepideak izango duen eragina garrantzi handikoa da.

a) Proiektuak 36 km ditu; horietatik 4,6 km 17 bide-zubitan doaz. Bidezubi horiek aisialdirako naturgune batzuetan eragingo duten kaltea oso nabarmena da. Hala nola:

-Errekatxo (Barakaldo), Gorostiza auzoan, hain zuzen. Auzo hori 200 m luze eta 32 m altu den bide-zubi batek zeharkatuko du, eta baserri ingurua kaltetzen du. Azken urtetan Udalari lau aldiz eskatu diogu gune babestuaren izendapena inolako erantzunik jaso gabe.

-Pagasarri (Bilbo) Pagasarriren kasuan, Bolintxun egingo den bidezubiak kaltetzen du. Eremu horretan 195 m-ko luzera eta 58 m-ko altuera duen bide-zubia eraikiko da.

b) Zarata asko handituko da errepidea igaroko den lekuetatik.

4-Errepide berria egiteak ez dakar beti trafiko arazoen konponbidea. Horra hor Madrilgo adibidea: lehenengo M30 egin zen, gero M40, M45, M50 eta une honetan M60 proiektatzen ari dirá. Hori guztia 20 urte baino gutxiagoko epean. Eta auto-ilarak ez dira desagertu.

5-Errepide berriari esker irabaziko dugun denbora, hirirako sarreran galduko dugu. Izan ere, bide horrek ez du hirian barre­na jarraitzen, semaforoak eta kale estuak daudelako, eta horrek itogunea eragiten du. Gaur egun Barakaldon Errontegiko zubitik sartzean edo Bilbon Juan de Garay kaletik, Sabino Aranatik edo Mirafloreseko zubitik sartzean ditugu arazoak. A8 autobidearen arazo larrienetakoa den hori ez du kontuan hartzen proiektuak.

6-Egungo garraio-politikak kalte larriak eragin ditu ingurugiroan.

1990-2002 bitartean %77 areagotu da berotegi efektua eragiten duten gasen igorpena, Kiotoko Protokoloak gure herrialdearentzat onartutakoa baino %500 gehiago.

Errekatxo, gero eta mehatxatuago.

1-Duela 20 urte Barakaldo herriak garaipen polita lortu zuen Hormigones Vascos enpresak Tellitun ireki nahi zuen harrobia gelditu zuenean.

2-Orain, 2008. urtean, Eusko Jaurlaritzak Tellitu sartu du “Catalogo de Zonas Canterables del País Vasco” delakoan; argi dago asmoa daukatela lehenago edo beranduago harrobia irekitzeko.

3-Bestealdetik, Gorostiza eta Errekatxon dagoen etxebizitza kopurua bikoizten ari da Udal Gobernuaren eskutik, eta noski, etxebizitza horiek ez dira bertokoen beharrak asetzeko, baizik eta etekin espekulatibo eta pribatuak handitzeko.

4-Eta Super-Sur ostean “Solución Sur Ferroviaria” delakoa eraiki nahi dute, lehen salatutako Super-Sur-ek Argalarion, Errekatxo eta Sasiburun egingo duen ingurugiro txikizioa era nabarian handituko duena.

-TRAFIKO ARAZOA BENETAN KONPONDONDUKO DUEN GARRAIO PUBLIKO SAREA NON DAGO ?

- BABESTU DITZAGUN GURE AISIALDIRAKO GUNE NATURALAK !

- ASKI DA, GUTZI BATZUK ABERASTEKO IRUZUR ETA SUNTSIKETA GEHIAGORIK EZ !

HAU GARAPEN JASANEZINA DA.

ERREKATXO ERRESERBA NATURALA

POR QUÉ DECIMOS NO A LA SUPERSUR:

-PORQUE DESTROZA NUESTROS PARAJES NATURALES DE ESPARCIMIENTO Y DISMINUYE NUESTRA CALIDAD DE VIDA.

-PORQUE A MEDIO-LARGO PLAZO CREARA MAS ATASCOS NO SOLUCIONANDO EL PROBLEMA DEL TRANSPORTE Y SIENDO ECONOMICAMENTE CARA PARA SUS USUARI@S (entre 0,12 y 0,14 por Km. en el año 2005)

-SOLO SIGUE LA LOGICA DE LA ECONOMIA DEL CEMENTO; BENEFICIOS ECONOMICOS RAPIDOS PARA UNAS CUANTAS EMPRESAS.

1-El núcleo duro de la congestión en la A8 (cuyo peaje seguimos pagando para financiar la Supersur) está en que el 94% de los vehículos que la transitan diariamente, la usan para desplazarse ente municipios o para desplazamientos cuyo ori­gen o destino es el Área Metropolitana. La incidencia que va a tener esta nueva autopista en el tráfico es marginal. Esto se debe, a que la
carretera solo está planteada para solucionar el tráfico de paso, que es el 6%.

2-No se plantea en el proyecto un progresivo traslado del tráfi­co de mercancías de la carretera al tren como forma de redu­cir el tráfico de camiones, tal como plantea de Libro Blanco de Transporte de la UE. Esto sería una solución para el tráfico de camiones derivados del Puerto de Bilbao, aprovechando la líneas ferroviarias existentes.

3-Los impactos sobre el medio físico que va a generar la nueva carretera son importantes.

a) El proyecto consta de 36 km. 4,6 km se desarrollaran a través de 17 viaductos. Las afecciones que van a generar estos viaductos sobre algunas zonas naturales y de ocio son relevantes:

-El Regato (Barakaldo). Se ve atravesado por viaducto, de 200 m de longitud y 32 m de altura en su punto máximo, afectando a una zona rural. Además, se ha solicitado formalmente hasta cuatro veces la creación de una zona protegida, sin obtener respuesta del Ayuntamiento.

-Pagasarri (Bilbao). Se ve afectado por la construcción de un viaducto en la zona del Bolintxu, una de las zonas que está en mejor estado de conservación. Se construirá un viaduc­to de 195 m. de longitud y 58 m. de altura.

b) El aumento de la contaminación acústica va a ser notable en las zonas por la que pasa.

4-La construcción de la nueva carretera, no significa que se vaya a solucionar el problema del tráfico. La experiencia de Madrid es ejemplar, primero la M30, después la M40, M45, M50 y en estos momentos se está proyectando la M60, todo esto en un periodo inferior a veinte años, y los atascos continúan.

5-El tiempo que nos ahorramos con la nueva carretera lo per­demos cuando entramos en la ciudad. Los problemas nos los encontramos en los accesos a Barakaldo por el Puente de Rontegi o en Bilbao en los accesos por Juan de Garay, Sabino Arana o el Alto de Miraflores. Este problema, una de las causas fundamentales de la saturación del tráfico en la A8, no es trata­do en el proyecto.

6-La actual política de transportes está generando graves impactos ambientales en el País Vasco. Entre 1990-2002 se ha dado un incremento del 77% de las emisiones de gases efec­to invernadero, un 500% superior a lo permitido a nuestro país en el Protocolo de Kioto.

El Regato cada vez más amenazado

1-Hace 20 años el pueblo de Barakaldo consiguió una hermosa victoria: paralizó la puesta en marcha de la cantera que la empresa Hormigones Vascos quería abrir en Tellitu.

2-En el año 2008 el Gobierno Vasco ha introducido Tellitu en el “Catalogo de Zonas Canterables del País Vasco” . Está claro que tienen intención de abrirla tarde o temprano.

3-Por otro lado, y de la mano del Gobierno Municipal se está multiplicando el número de viviendas en los barrios de Gorostiza y El Regato, y no son para atender las necesidades de sus habitantes, sino para lograr beneficios especulativos privados.

4-Y tras la Super-Sur quieren construir la “Variante Sur Ferroviaria” que va aumentar de manera exponencial los destrozos medioambientales en Argalario, Errekatxo y Sasiburu.

-¿DONDE ESTA ESA RED DE TRANSPORTES PUBLICOS QUE ES LA QUE VERDADERAMENTE SOLUCIONARIA LOS PROBLEMAS DEL TRAFICO?

- ¡ PROTEGAMOS NUESTROS LUGARES NATURALES DE ESPARCIMIENTO ¡

- ¡ YA BASTA DE DESTROZOS Y ENGAÑOS PARA QUE UNOS POCOS SE ENRIQUEZCAN ¡

ESTO ES DESARROLLO INSOSTENIBLE.

ERREKATXO ERRESERBA NATURALA

SUPERSUR GELDITU